Holy Days 2020

Services

Worship Saturdays 10:20AM Prayer 1st & 3rd Tuesdays 7PM

Rosh HaShanah 2020

Saturday, September 19th @ 10:00 A.m.

Yom Kippur 2020

Sunday, September 27th @ 7:00 p.m.  

Monday, September 28th @ 10:00 A.M.

Sukkot 2020

Saturday, October 3rd @ 10:00 a.m.

Simchat Torah 2020

Saturday, October 10th @ 10:00 a.m.